best html web site builder software download

Mededelingen mei 2016

van het bestuur

van de voorzitter Ria Frissen

Op 19 april was weer de bbq op de Olta, zoals gebruikelijk weer goed verzorgd door de Fam Walman, gelukkig goed weer, de opkomst was dit jaar niet zo groot maar de stemming was uitstekend.

De Koningsdag op 27 april hebben we nog te gaan met de inmiddels gebruikelijke haring en bij de koffie een oranje tom pouce. Nog 1 maand en dan zit het winter-seizoen er al weer op. Er waren veel activiteiten die goed werden bezocht.

De Spaanse lessen zaten overvol en de andere activiteiten werden druk bezocht, er gingen ook wat nieuwe activiteiten van start, zoals b.v. darten, de hobby club kreeg er weer een afdeling handenarbeid bij en een ook hobby kok groepje. Misschien volgt in het nieuwe seizoen het koersballen.

Zonder de inzet PRO DEO van onze promotoren was dit niet mogelijk geweest. Ik wil allen die zich dit seizoen op een of andere manier hebben ingezet voor de club hartelijk bedanken.

Fijn is het ook dat ik op de soos en de Happy Friday toch steeds meer nieuwe leden zie, dat geeft blijk van betrokkenheid met de club.

Velen onder ons zijn al vertrokken of vertrekken binnenkort naar Nederland of België voor de zomermaanden, ook ik ga tijdens de zomer maanden naar Nederland en keer in september weer terug naar Calpe, ik zal vanuit Nederland met mijn achterblijvende collega’s in het bestuur in het bestuur in contact blijven.

Ik wens allen een fijne zomer en tot ziens in het nieuwe seizoen.

Hans wessels

Leraar gezocht!!!!

Voor het les geven in het gebruik van laptop, smartphone en tablet zoeken wij iemand, die bereid is hier les in te geven.
Lijkt het U wat neem dan contact op met mij , dan gaan wij samen kijken op welke dagdeel het kan plaats vinden. 
Is voor het komende seizoen.

Bij voor baat onze dank. Email hanswessels1@gmail.com

Mededelingen april 2016

van het bestuur

Bibliotheek

Onze club beschikt over een omvangrijke bibliotheek, die open is tijdens Happy Fridays en de soos en gedurende de week voor zover dit de activiteiten niet verstoort. Ieder lid is vrij om een boek mee te nemen.

Noteer het even in het schrift en leg € 0,30 in de glazen pot naast het schrift. Controleren doen we niet; we vertrouwen er op dat elk lid zorgvuldig omgaat met de boeken. De boeken die worden teruggebracht worden gelegd op de onderste plank, maar mogen ook worden terug-gezet bij de eerste letter van de achter-naam van de schrijver. We zijn nu op zoek naar leden, die samen de bibliotheek willen behe-ren. Dit bete-kent voornamelijk ordenen, nieuwe boeken (veelal giften) plaatsen en oude weggooien. Eventueel een boekbespre-king in de INFO plaatsen; een boekenclub lijkt ook wel wat......

We hebben twee nieuwe kasten gekocht, zo-dat er wat meer ruimte is. In het midden van het clublokaal tussen de kasten is een plank waarop tijdschriften en boeken gelegd kunnen worden, die kunnen worden mee-genomen en niet weer terug gebracht hoeven te worden. Graag een mailtje naar Friso wanneer je je hiervoor wilt inzetten.
Friso van Zwieten

Gezichtenboek
Het laatste jaar zijn er behoorlijk wat nieuwe leden bijgekomen en het gebeurt dan ook regelmatig, dat iemand vraagt "ken jij die"of "wie is dat" of "is dat ook een lid van de club" ??? We horen dan ook steeds vaker de verzuchting dat een gezichten boek wel fijn zou zijn.

Gelukkig hebben veel nieuwe leden de weg gevonden naar de Happy Friday of de Soos en ontmoeten elkaar op deze manier. Toch is het vooral via de deelname aan de activiteiten dat de leden elkaar beter leren kennen. Het bestuur heeft het plan om een gezichtenboek samen te stellen en dit bij de publicatie van de volgende ledenlijst in januari 2017 te publiceren. Desiré Staut heeft zich bereid verklaard om de nodige foto's te maken tijdens de bijeenkomsten in de club. Hij zal je dan ook vragen om even mee te komen voor de foto, die achterin het clublokaal zal worden gemaakt voor het projectiescherm. Het kan natuurlijk zo zijn, dat iemand bezwaar heeft tegen dit voornemen of zijn/haar foto absoluut niet in het boek wil hebben. Stuur me dan even een mail. Zijn er geen bezwaren, dan zullen we hiermee op de op de eerste Happy Friday
( de tweede vrijdag in april) beginnen. En nu maar hopen op blij kijkende leden!! 
Friso van Zwieten

van de voorzitter Ria Frissen

De maand maart stond in het teken van ons 30 jarig jubileum, wij waren met meer dan 200 personen aanwezig op zaterdag 12 maart in Hotel Diamant Beach.

Na de ontvangst in de pianobar met een glaasje Cava en de uitreiking aan onze leden van de Jubileum INFO starten wij deze avond. In mijn wel-komstwoord gaf ik ook de aan- dacht aan die leden die in de eerste 2 jaren van onze Club al aanwezig waren en in de loop der jaren veel voor de club hebben gedaan. Verder sprak ik mijn dank uit aan allen die in de loop van deze 30 jaar op een of andere wijze heb-ben bijgedragen aan het laten groeien van onze club zoals hij nu is.

Een speciaal woord van dank aan die mensen die hebben bijgedragen aan het tot stand komen van de Jubileum INFO. Woensdag 16 maart was er een zeer goede lezing door de Hr. Dos Winkels, die ons op een zeer boeiende wijze kon vertellen over zijn onderzoekingen van de oceanen en de prachtige onderwater afbeeldingen, prachtig gewoon, maar deze lezing heeft velen van ons aan het denken gezet over hoe wij eraan zou-den kunnen bijdra-gen om de vervuilingen van de oceanen te kunnen stoppen. Dos, bedankt voor jouw inzet. Wel wil ik nog even vermelden dat de inschrijving voor deze avond vol was, er konden niet meer dan 60 personen aanwezig zijn en we hadden dus een reserve lijst, jammer ge-noeg kwamen er meer dan 10 pers. niet opdagen, zonder afmelding, hadden zij zich wel afgemeld, hadden wij nog mensen van de reserve lijst kunnen benaderen, jammer, even bellen is toch een kleine moeite.

In de komende maanden zullen een groot aantal van onze leden weer vertrekken naar het thuisland om de zomer maanden daar door te brengen, ik wens hen een goede thuisreis en graag tot ziens in het nieuwe clubjaar. We hebben nog een paar maanden te gaan voordat het winter seizoen van de club voorbij is. Kijk in de INFO en het mededelingen bord voor de activiteiten in de komende maanden.
Ria Frissen

Mededelingen maart 2016

van het bestuur 

van de voorzitter  Ria Frissen

Alweer een maand om, wat vliegt de tijd. De feestdagen pas om en nu hebben we alweer maart, we hebben een zeer zachte winter gehad met weinig kou en regen en nu begint de lente alweer, dat hebben we kunnen zien bij de bloesemtocht, de bloesem die we nog hebben kun-nen zien was prachtig, maar ja deze tocht moet ruim van te voren worden gepland dus is het moeilijk om te weten, wanneer deze bloe-sem op zijn mooist is. Op onze Soos zondag hadden we een geweldige demonstratie van onze line-dancers, het was erg druk en gezellig. Als ik dit schrijf moet de bloe-semtocht nog plaatsvinden, maar ik weet zeker dat het weer een succes zal worden, vooral omdat we na afloop verwend worden met een Indische rijsttafel, gemaakt door enkele enthousiaste leden, dames en heren bedankt voor jullie inzet en na-tuurlijk waren er weer de Happy Fridays, waar de leden zich kunnen treffen, ze worden redelijk goed bezocht en de sfeer is goed. In maart zijn er veel activiteiten. Er begint een middag voor de Hobbykok onder leiding van de fam. Lootens op 1 maart, er is een lezing over de onder-waterwereld op 16 maart, zeer leerzaam en interessant. En natuurlijk een heel belangrijke dag 12 maart a.s. vieren wij ons 30 jarig bestaan als Nederlandstalige club. We hebben over de 200 inschrijvingen en we gaan er die avond een echt feest van maken. Het beloofd een ge-weldige avond te worden. Onder onze leden zijn ook enkele zieken, wij wensen hen van harte beterschap. Wilt U a.u.b. als U iets hoort over iemand die ziek is dat doorgeven aan onze gastvrouw coördinator Yoke Bleys, zodat zij namens onze club kan reageren.  Tot op 12 maart!

Ledenadministratie Eric Polak

Voor de ledenadministratie verliep de maand rustig. We verwelkomen 1 nieuw lid en het aantal mutaties was gering. De lentemaand kondigt zich kalmpjes aan.

Mededelingen februari 2016

van het bestuur

van de Voorzitter  
Ria Frissen

De eerste maand van het nieuwe jaar is al weer om en we
hebben elkaar tijdens de druk bezochte nieuwjaarsreceptie alle goeds toegewenst voor het nieuwe jaar. 

We kijken even terug naar de maand januari. De Nieuwjaars-receptie was druk bezocht en de sfeer was erg gezellig, we mochten ook vele van onze nieuwe leden begroe-ten, fijn dat deze door het be-zoeken van deze open bijeen-komsten willen integreren in onze club.

Wederom was de Verloren Maandag een groot succes, de opkomst was erg groot, zo langzamerhand komen er ook steeds meer HOLLANDERS naar deze gezel-lige Belgische aangelegenheid.
Er waren weer lekkere worstenbroodjes en appel-bollen, bedankt Rita en Desire.

Lezing van HCB

De lezing van HCB vond niet plaats wegens een artsen congres en zal op latere datum worden ingepland, let op het info bord in de club. Wat betreft de maand februari staat ook weer van alles op het program-ma, op de soos van 7 februari zal er weer een demonstratie zijn van onze linedancers op 23 februari de Bloesempuzzel-tocht, dit maal met als afslui-ting een Indische maaltijd, ik verheug mij er al op, U ook ?

Natuurlijk is er ook weer 2 x een Happy Friday, de gelegenheid voor leden om elkaar te ont-moeten en te leren kennen. In maart zijn er diverse activitei-ten, kijk in deze info en op het bord in de club. En natuurlijk niet te vergeten ons 30-jarig jubileum op 12 maart.
Tot ziens op een van deze activiteiten.
Ria Frissen

Dringende oproep aan alle rokers en rooksters

Naar aanleiding van herhaalde klachten van de conciërge van het gebouw waarin onze club is gevestigd over het grote aantal peuken op de straat voor onze ingang verzoek ik u allen dringend de speciaal voor jullie
aangeschafte asbak te ge-bruiken.  amens de hele omgeving bij voorbaat dank.
Lothar Cnossen


Overleden
Helaas moeten we u berichten, dat op 27 januari, ten gevolge van een noodlottig ongeval, ons clublid Simon de Groot is over-leden. Simon was sinds 1 okt 2012 lid van onze vereniging en deed mee aan veel activitei-ten. Hij mocht maar 61 jaar oud worden. Wij wensen Lia veel sterkte en kracht toe in de komende tijd.  
Namens het bestuur :
Friso van Zwieten

Ledenadministratie
Eric Polak

Als ik dit schrijf ben ik er mij van bewust dat dit de kopij is voor het februari nummer. Wat gaat de tijd toch snel. Ook het aantal mutaties in en bij de
leden volgt elkaar snel op.

We verwelkomen 13 nieuwe leden en opzeggingen waren er niet. Ook waren er wijzigingen in adressen en telefoonnum-mers.  Alle nieuwe leden heten wij van harte welkom in de club. Jullie vinden vast snel jullie weg en doen mee aan de vele activi-teiten die de club biedt. Houd het medede-lingenbord, de Info en de website in de gaten. Dan mis je niets! Doe vooral mee aan de activiteiten en meld je aan als vrijwilliger om een activiteit te ondersteunen of om een nieuwe activiteit op (te helpen) zetten. We zijn immers een club voor en door de leden. Iedere helpende hand is wel-kom.

Adresgegevens:
Edificio Mare Nostrum 1
Calle Xaloc 14,
03710 Calpe, Spanje.

Postbus:
Apartado de Correos 379
03710 Calpe, Alicante
Spanje


Link: Gemeente Calpe
Belangrijke telefoonnummers:

Bankrekening: Banca March

IBAN: ES27 0061 0313 6700 0742 0115

BICode: BMARES2M t.n.v. Asociación Neerlandófona Club Peñon de Ifach Calpe.


Telefoon: clubhuis: 965 833 983

NIF: G53067633klik hier

Secretaris

Friso van Zwieten
email: ntccalpe@gmail.com
onderwerp: Bestuur
telefoon: 965 837 509

Gastvrouw

Yoke Bleys
email: ntccalpe@gmail.com
onderwerp: Info
telefoon 642 582 698

Promotor

Hans Wessels
email: ntccalpe@gmail.com
onderwerp: Promotor
telefoon: 618 883 997

Redactie

Michel Dehouck
email: ntccalpe@gmail.com
onderwerp: Redactie
telefoon: 965 834 613

Website

Robert Vroegop
email: ntccalpe@gmail.com
onderwerp: Website
telefoon: 622 798 166