best mobile web site creator software

Bestuursoverzicht van het dagelijkse bestuur

Functie

Voorzitter 
Secreataris 
Pennigmeester 
Actieviteitencoördinator
bij afwezigheid 
Huisvesting
Bij afwezigheid 
Gastvrouw coördinator en interne relaties 
Ledenadministratie 
Barorganisatie 

Naam

Ria Frissen
Friso van Zwieten 
Jos Mentink 
Hans Wessels
Lothar Cnossen
Lothar Cnossen
Jos Mentink
Yoke Bleys
Eric Polak 
Lothar Cnossen 

Telefoonnummer

965 835 027
965 837 509
965 997 267
618 883 997
965 876 036
965 876 036
965 830 687
642 582 698
659 741 684
965 876 036

Activiteiten Promotoren

Activiteit

Biljarten
Bowlen in Benidorm
Bridge drive
Bridge les
Bridge woensdagmiddag
Conditietraining
Darten
Golf
Hobby en schilderclub
Klaverjassen
Klaverjassen vervanger
Line Dancing

Minigolf
Periodieke schoonmaak
Pentanque
Reizen
Sociëteit / hapjes
Spaanse lessen
Tafeltennis
Tuinieren en milieu
Wandelen
KKK
Bergwandelen
Yoga
Zomerpromotor

Promotor

Rob van Nimwegen
Emmy Werkx
Suzanne Crabbe 
Jan Mattelaer
Suzanne Crabbe 
Corrie Collaris
Robert Vroegop en Andries de Groot
Gerard Sluimer
Els Gisolf
Dirk Offenberg
Sjef Frissen
Marie-Claire Mattelaer
Jenny Depoortere
Ans van Houten en Gerard Alblas
Cees Vermaas
Desire Staut
Martin Florusse
Neeli en Gert de Ruiter
Irene van Zwieten
Jelle Witmaar
Vacant
Lothar Cnossen
Peter Bax
Rolf Koops
Karin Polak
Ger Walman

Telefoonnummer

666 350 015
965 876 077
600 739 901
965 875 155
600 739 901
965 837 420
622 798 166
965 874 145
690 177 309
634 133 967
965 835 027
965 875 155
965 837 564
965 846 359
965 835 008
653 251 194
634 316 385
+31 628 514 798
965 837 509
865 649 086
000 000 000
965 876 036
606 108 859
634 327 615
659 741 684
966 498 289

Statuten van de Nederlandstalige
Vereniging Club Peñón de Ifach Calpe


HOOFDSTUK I. 
NAAM, ZETEL, WERKGEBIED, DOEL EN ACTIVITEITEN

Art. 1 Naam
De Vereniging is opgericht op 27 maart 1986, draagt de naam "Nederlandstalige Vereniging Club Peñón de Ifach Calpe" en richt zich naar de Organische Wet 1/2002, van 22 maart op het Verenigingsrecht.

Art. 2 Rechtspersoonlijkheid
De Vereniging heeft eigen rechtspersoonlijkheid en de volledige werkbevoegdheid om haar goederen te beheren en daarover te beschikken en om het door haar beoogde doel na te streven.

Art. 3 Zetel en werkgebied
De Vereniging is gevestigd in Calpe, aan de Calle Xaloc 14, gebouw Mare Nostrum en heeft als postadres Apartado de Correos 379, postcode 03710.
De Vereniging zal haar activiteiten voornamelijk verrichten in de omgeving van Calpe.

Art. 4 Doel
Het bestaan van deze vereniging heeft als doel: Bevorderen van het contact tussen de leden onderling en tussen de leden en de Spaanse bevolking.

Art. 5 Activiteiten
Om de doelstellingen, genoemd in het vorige artikel, na te streven worden culturele, sociale en recreatieve activiteiten in de breedst mogelijke zin gehouden, onder andere de volgende activiteiten: 
- lessen Spaans,
- organiseren van reizen in Spanje, 
- een uitleenbibliotheek, 
- lessen schilderen en tekenen, 
- organiseren van exposities, 
- organiseren van interne en externe sociale gebeurtenissen 
- uitoefenen van sporten, 
- kaartspelen.

De Vereniging kan iedere legale activiteit of handelwijze ontwikkelen die, direct of indirect, bijdraagt tot het bereiken van de doelstellingen, steeds de Wet, de statuten en de beslissingen van de Vereniging eerbiedigend.
De Vereniging onthoudt zich van economische, politieke en godsdienstige activiteiten. 


HOOFDSTUK II. 
DE LEDEN

Art. 6 Bevoegdheid
Lid kunnen worden alle meerderjarige personen die belang stellen in het nastreven van de doelstellingen van de Vereniging en die Nederlands spreken of een partner hebben die Nederlands spreekt. Deze partner moet lid zijn van de Vereniging.

Geïnteresseerden moeten een schriftelijk verzoek indienen bij het Bestuur. Als dit verzoek voldoet aan de eisen kan het Bestuur de toelating niet weigeren.

Als het Bestuur gronden aanwezig acht om toelating als lid te weigeren, geeft het hiervan schriftelijk kennis aan de betrokkene. De betrokkene kan tegen de beslissing van het Bestuur schriftelijk in beroep gaan bij de Algemene Vergadering.

Art. 7 Gedragsregels
De leden verplichten zich elkaars overtuiging te eerbiedigen en zich te onthouden van discriminatie. 
Tevens verplichten zij zich de belangen van de Vereniging te allen tijde te behartigen.
De leden verbinden zich om nauwgezet hun bijdragen en contributies te betalen.

Art. 8 Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt door overlijden, vrijwillige opzegging, door schriftelijke betekening aan het Bestuur, het niet betalen van de bijdragen en/of contributies gedurende een periode van zes maanden, schorsing ingevolge artikel 9.

Art. 9 Schorsing als lid
Het Bestuur kan leden, wier gedrag of handelwijze daartoe aanleiding heeft gegeven, het lidmaatschap ontnemen, hetgeen de betrokkene schriftelijk wordt meegedeeld.
Het betrokken lid kan tegen deze beslissing in beroep gaan bij de Algemene Vergadering en heeft het recht zich mondeling of schriftelijk in de Algemene Vergadering te verdedigen.

Art. 10 Erelid
Tot Erelid kunnen benoemd worden personen die verdienstelijke werkzaamheden voor de Vereniging hebben verricht. Erelid zullen personen zijn die, op voordracht van het Bestuur, door een besluit van de Algemene Vergadering als zodanig zijn aanvaard.

Ereleden hebben alleen dezelfde rechten als leden, indien zij voldoen aan het gestelde in de artikelen 6 en 7. 


HOOFDSTUK III. 
DE ALGEMENE VERGADERING

Art. 11 De Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering is het hoogste gezagsorgaan van de Vereniging, gevormd door de leden, met het volste recht, waar zij niet van afkunnen zien, in absolute rechtsgelijkheid, en neemt haar besluiten bij meerderheid van stemmen of op democratische wijze.

De Algemene Vergadering komt éénmaal per jaar in gewone zitting bijeen, in de maand oktober of no­vember.

De Algemene Vergadering komt indien nodig in buitengewone zitting bijeen op voorstel van het Bestuur of van een aantal leden dat tenminste tien procent van het totaal vertegenwoordigt.

Tot de Algemene Vergadering hebben alleen leden toegang.

Alle leden zuIlen zich aan de besluiten van de Algemene Vergadering onderwerpen, inclusief de afwezigen en zij die een afwijkende mening hebben.

De Algemene Vergadering 
a. benoemt het Bestuur en de kascommissie,
b. stelt de statuten en het huishoudelijk reglement vast en wijzigt deze zo nodig, 
c. houdt toezicht op de naleving ervan, 
d. overtuigt zich van de juiste uitvoering van de genomen besluiten, 
e. ziet toe op het beheer van de geldmiddelen en de eigendommen van de Vereniging, 
f. stelt contributies, periodieke bijdragen en extra bijdragen vast.

Art. 12 Bijeenkomst van de Algemene Vergadering
De oproeping ter Algemene Vergadering wordt ten minste 15 dagen van tevoren uitgevoerd door het Bestuur door middel van aankondiging in een rondschrijven van de Vereniging of van een schriftelijke mededeling aan de leden. De aankondiging zal datum, plaats, tijdstip van aanvang en agenda bevatten.

Bij de aanvang van iedere bijeenkomst van de Algemene Vergadering zal men de notulen van de eraan voorafgaande bijeenkomst voorlezen opdat men deze al of niet kan goedkeuren.

De bijeenkomsten van de Algemene Vergadering worden geleid door de voorzitter en de secretaris.

De secretaris stelt de notulen van iedere bijeenkomst op die een samenvatting van de beraadslagingen, de tekst van de genomen besluiten en de numerieke resultaten van de stemmingen bevatten.

Art. 13 Agenda
De Algemene Vergadering kan geldige besluiten nemen over alle zaken die van belang zijn voor de Vereniging, zoals in de agenda vermeld:

de notulen van de vorige Algemene Vergadering, verslag over het afgelopen jaar, financieel verslag over het afgelopen jaar, verslag en advies van de kascommissie, vaststelling van de contributie, verkiezing van het Bestuur en van de kascommissie, rondvraag.

Art. 14 Besluiten
Tijdens een bijeenkomst van de Algemene Vergadering heeft ieder lid van de Vereniging één stem.

Leden kunnen een volmacht geven aan andere leden om zich bij stemmingen te laten vertegenwoordigen.

De Algemene Vergadering kan geldige besluiten nemen wanneer
a. ten minste 50% van de leden aanwezig zijn of door een volmacht zijn vertegenwoordigd, 
b. er een meerderheid is van de uitgebrachte stemmen.

In afwijking van het gestelde in het 3e lid moeten de volgende besluiten de goedkeuring hebben van 2/3 van de uitgebrachte stemmen: 

a. Verkrijging en vervreemding van onroerend goed. 
b. Ontslag van een bestuurslid. 
c. Annulering van in een voorgaande ledenvergadering genomen besluiten. 
d. Wijziging van statuten en huishoudelijk reglement.

De goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag door de Algemene Vergadering geldt als volledi­ge décharge van het Bestuur. 

HOOFDSTUK IV. 
DE LEDENVERGADERING

Art. 15 De ledenvergadering
In een ledenvergadering mogen geen ingrijpende besluiten worden genomen over onderwerpen die niet in de oproep zijn aangekondigd.

Vijf leden kunnen schriftelijk verzoeken een, van toelichting voorzien, onderwerp op de agenda te doen plaatsen. Dit verzoek moet het bestuur uiterlijk een week voor de datum van de ledenvergadering bereikt hebben.

Een ledenvergadering is rechtsgeldig als ten minste 30 leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Beslissingen worden met meerderheid van stemmen genomen. 

HOOFDSTUK V. 
HET VERTEGENWOORDIGENDE ORGAAN

Art. 16 Het Vertegenwoordigende Orgaan
De algemene en dagelijkse leiding van de Vereniging berust bij het Vertegenwoordigende Orgaan, het Be­stuur genoemd, dat voor zijn handelingen verantwoording schuldig zal zijn aan de Algemene Vergadering.

Art. 17 Samenstelling van het Bestuur
De verkiezing van de leden van het Bestuur zal plaatsvinden door het vrije stemrecht van de leden van de Algemene Vergadering. De kandidaatstelling is vrij. De kandidaten zijn niet beperkt door redenen van onverenigbaarheid ingevolge de geldende wetgeving.

Het Bestuur zal bestaan uit een oneven aantal van minimaal 5 en maximaal 9 leden, waaronder de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en eventuele andere functies, al naar behoefte.

Het Bestuur wordt op de Gewone Algemene Vergadering gekozen. De voorzitter, secretaris en penning­meester worden per functie gekozen.

In het Bestuur mogen geen bloedverwanten tot en met de tweede graad zitting hebben, noch echtgenoten of samenwonenden.

Indien onvoorziene vacatures in het Bestuur ontstaan, is het Bestuur gerechtigd om maximaal twee leden te benoemen om deze vacatures te vervullen. Het Bestuur zal de leden van deze benoemingen in kennis stellen.

Art. 18 Zittingsduur van het Bestuur
De bestuursleden oefenen hun functie uit tot de volgende Gewone Algemene Vergadering. Zij zijn herkies­baar.

Art. 19 De bevoegdheden van het Bestuur
De bevoegdheden van het Bestuur zijn:

Besluiten nemen die noodzakelijk zijn om voor overheidsorganen te verschijnen, alle rechtshandelingen uit te voeren en de passende geldmiddelen aan te wenden.

Beslissen over de toelating van nieuwe leden.

Voorstellen doen aan de Algemene Vergadering over het vaststellen van de contributies die de leden moeten voldoen.

Er op toezien dat de besluiten die tijdens Algemene Vergadering zijn genomen worden uitgevoerd.

Beheren van het ledenregister.

Samenstellen van het jaarlijkse verslag van activiteiten en dit onderwerpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering.

Bijhouden van de inventaris van de goederen van de Vereniging.

Art. 20 Vergaderingen van het Bestuur
Het Bestuur vergadert ten minste één maal per maand, met uitzondering van de maanden juli en augus­tus. Deze vergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter of twee andere bestuursleden.

Aan het begin van iedere vergadering worden de notulen van de voorafgaande vergadering voorgelezen opdat deze al of niet worden goedgekeurd.

De beslissingen van het Bestuur worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Indien het Bestuur niet voltallig is, kunnen slechts geldige besluiten worden genomen indien de meerderheid van dien aard is dat zij ook bij aanwezigheid van het voltallige Bestuur de meerderheid zou hebben gehad

HOOFDSTUK VI. 
DE SECRETARIS

Art. 21 De secretaris
De secretaris beheert het archief van de Vereniging. De secretaris tekent de notulen van de bijeenkomsten van de Algemene Vergadering en het Bestuur. De secretaris moet de leden informatie verschaffen wanneer dat nodig is. 

HOOFDSTUK VII. 
KASCOMMISSIE

Art. 22 Kascommissie
De Algemene Vergadering benoemt een Kascommissie van twee leden.

De leden van de Kascommissie oefenen hun functie voor de duur van twee jaar uit. Benoeming en af­treding geschieden volgens rooster; het aftredende lid is niet direct herkiesbaar.

In de Kascommissie mogen geen leden van het Bestuur zitting hebben.

In de Kascommissie mogen geen bloedverwanten tot en met de tweede graad, echtgenoten of samen­wonenden zitting hebben.

De Kascommissie controleert de boekhouding, de kas en de bankbescheiden.

De Kascommissie rapporteert over de financiële positie en verantwoording en brengt advies uit aan de Gewone Algemene Vergadering.

Overige controles worden uitgevoerd op verzoek van het Bestuur en wanneer de Kascommissie dat no­dig oordeelt en adviseert desgewenst het Bestuur. 

HOOFDSTUK VIII. 
GELDMIDDELEN

Art. 23 Vermogen
Het aanvangsvermogen van de Vereniging is gewaardeerd op twaalf euro's.

De jaarlijkse begroting wordt ieder jaar goedgekeurd tijdens de Gewone Algemene Vergadering.

Voor het openen en gebruiken van rekeningen courant bij spaarbanken of bankinstellingen zijn de handtekeningen vereist van de voorzitter, de penningmeester en de secretaris.

De geldelijke middelen van de Vereniging komen voort uit 
a. de contributies die de Algemene Vergadering vaststelt voor de leden, en/of 
b. de officiële of particuliere subsidies, en/of 
c. giften en/of nalatenschappen, en/of 
d. de inkomsten van het eigen vermogen of andere inkomsten die worden verkregen.

Art. 24 Inkomsten uit activiteiten
De verkregen inkomsten uit activiteiten worden uitsluitend aangewend voor het bereiken van de doelstellingen van de Vereniging. Verdeling onder de leden is verboden.

De Algemene Vergadering kan periodieke en eenmalige bijdragen van de leden vaststellen.

Art. 25. Aansprakelijkheid
De leden kunnen niet persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de Vereniging. 

HOOFDSTUK IX. 
ONTBINDING EN LIQUIDATIE VAN DE VERENIGING

Art. 26 Ontbinding
De Vereniging zal worden ontbonden
a. krachtens een beslissing van een daartoe belegde Algemene Vergadering, 
b. krachtens oorzaken gesteld in artikel 39 van het Burgerlijk Wetboek, of 
c. krachtens een gerechtelijk vonnis in staat van gewijsde.

De Algemene Vergadering die besluit tot ontbinding dient aan de volgende voorwaarden te voldoen: 
a. Minimaal 2/3 deel van de leden is aanwezig, dan wel door een machtiging vertegenwoordigd. 
b. Het besluit tot ontbinding is met een meerderheid van ten minste 2/3 van het aantal geldig uitgebrachte stemmen aangenomen.

Indien op de Algemene Vergadering minder dan 2/3 van het aantal leden aanwezig is, dient binnen vier weken een nieuwe Algemene Vergadering te worden gehouden.

Op deze tweede vergadering is lid 2a niet meer van toepassing, echter wel het gestelde in 2b.

Als de Vereniging wordt ontbonden door een gerechtelijk vonnis, dan brengt het Bestuur dit vonnis schriftelijk ter kennis van de leden en zorgt het voor de verdere uitvoering van dit vonnis.

Art. 27 Liquidatie
Indien besloten wordt tot ontbinding van de Vereniging, wordt deze uitgevoerd door het Bestuur.

De Algemene Vergadering, die tot ontbinding besluit, beslist over de bestemming van de bezittingen van de Vereniging. Na de liquidatie van de goederen vervalt een batig saldo aan charitatieve instellingen.

De Kascommissie brengt een schriftelijk verslag, goedgekeurd door het Bestuur, uit aan de leden. 


HOOFDSTUK X. 
ALGEMEEN

Art. 28 Huishoudelijke Reglement
Het Huishoudelijke Reglement wordt gewijzigd door de Algemene Vergadering. Het mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met deze Statuten.

Art. 29 Onvoorzien
In alle gevallen die niet voorzien zijn in de Statuten, het Huishoudelijke Reglement of de reglementen van de Vereniging, zal het Bestuur beslissen.

Voorgaande Statuten werden goedgekeurd op de  
ALGEMENE VERGADERING VAN 8 NOVEMBER 2006.

De Voorzitter.          De Secretaris.               De Penningmeester.

Wim Kreuk.              Henk de Voogd.            Cees Vermaas

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandstalige Vereniging
Club Peñón de Ifach Calpe


I - ALGEMENE BEPALINGEN


Artikel 1.

De definities en omschrijvingen zoals die voorkomen in de Statuten zijn eveneens van toepassing op dit reglement.

Artikel 2. 

Deelneming in enigerlei vorm aan activiteiten van de vereniging impliceert dat men zich bekend en akkoord verklaart met en zich zal gedragen naar bepalingen voorkomend in de statuten en in dit reglement, als mede met c.q. naar andere bepalingen en regelingen door het bestuur vastgesteld of gesanctioneerd.

Leden, introducés en overige deelnemers doen geheel voor eigen risico mee aan activiteiten. Vereniging, bestuur, promotoren en/of daartoe aangezochte leden en/of derden aanvaarden geen aansprakelijkheid en zullen nimmer aansprakelijk zijn voor schade aan persoon of goederen van leden, introducés en/of overige deelnemers opkomende bij verenigingsactiviteiten.


II - DE LEDEN Lidmaatschap, leden en introducés.

Artikel 3.

De aanvraag voor het gewone lidmaatschap geschiedt door inzending aan de secretaris van een volledig ingevuld, gedateerd formulier.

1. Het lidmaatschap wordt verkregen middels het uitreiken, na betaling van de jaarlijkse bijdrage, van een namens het bestuur getekende lidmaatschaps-kaart.

2. Ook bestaat de mogelijkheid van:  Het eenmalig tijdelijk lidmaatschap. Dit kan voor de periode van 1 of 2 maanden en is uitsluitend toegestaan voor personen die niet eerder lid van onze vereniging zijn geweest. Aanmelding geschiedt middels het speciale aanvraagformulier. Het tarief van dit bijzondere lidmaatschap wordt door het bestuur vastgesteld.

5. Bij alle activiteiten met beperkte deelnamecapaciteit hebben gewone leden, tot een door het bestuur vast te stellen datum, altijd voorrang. Andere belang-stellenden kunnen daarna inschrijven tegen een door het bestuur te bepalen vergoeding. In het geval dat de activiteit overtekend is, wordt deelname door loting vastgesteld. Degene die wordt uitgeloot komt in volgorde daarvan op de wachtlijst en wordt bij een gelijksoortige daar aan volgende activiteit niet uitgeloot.

6. Deelname door niet-leden aan de in het normale weekprogramma vermelde activiteiten :

a. Introducés mogen slechts één maal aan één der activiteiten gratis deelnemen, indien zij voldoen aan de eisen ter verkrijging van het lidmaatschap, conform artikel 6 van de Statuten. Introducés zijn personen die niet eerder lid van onze vereniging zijn geweest.

b. Als gewone leden familie in rechte lijn (d.w.z. ouders, kinderen en kleinkinderen) te gast hebben mogen zij maximaal gedurende 4 weken gratis deelnemen aan de activiteiten.

c. Als gewone leden andere familieleden of vrienden te gast hebben, mogen zij eveneens maximaal gedurende 2 weken tegen een geldelijke vergoeding, die door het bestuur wordt vastgesteld, deelnemen aan de clubactiviteiten. Kinderen tot 16 jaar zijn gratis.

d. De Soos en Happy Friday zijn altijd vrij voor een ieder te bezoeken die geïnteresseerd is in onze Nederlandstalige Club er van uitgaande dat men ook daadwerkelijk Nederlandstalig is.

7. Ereleden.

Tot ereleden kunnen worden benoemd zij die de vereniging buitengewone diensten hebben bewezen. Zij hebben alle rechten die leden toekomen en zijn vrijgesteld van betaling van contributie. Benoeming geschiedt door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur en vereist ten minste twee/derde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen.


Artikel 4.

Een ledenlijst wordt jaarlijks aan de leden ter beschikking gesteld.

Mutaties worden in het Info-blad gepubliceerd.

Leden zullen veranderingen van adres, telefoonnummer etc. zo spoedig mogelijk aan het secretariaat mededelen.


Ontzetting uit- opzegging van het lidmaatschap. 

Artikel 5.

1. Opzegging dient schriftelijk te geschieden voor 1 september voorafgaande

aan het clubjaar waarin men zijn lidmaatschap wenst te beëindigen. 

2. Elk lid dient zijn contributie voor 15 december te hebben voldaan. 

3. Het bestuur gaat niet over tot opzegging van het lidmaatschap wegens wanbetaling, dan nadat het betrokken lid van het voornemen tot opzegging in kennis is gesteld en hem daarbij een termijn van 14 dagen is gegeven om alsnog aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.


Royeren clublid.

Artikel 6.

Het bestuur is bevoegd een clublid te royeren in de uitoefening van diens rechten, indien er naar het oordeel van het bestuur gegronde vermoedens zijn, dat diens handelingen of gedragingen in strijd zijn met de clubbelangen, de goede verhoudingen binnen de club verstoren, in ernstige mate aanstootgevend zijn, dan wel door de betrokkene in strijd is of wordt gehandeld met de bepalingen van de statuten en/of huishoudelijk reglement.

Het bestuur gaat niet tot royement over dan na betrokkene te hebben gehoord of behoorlijk te hebben opgeroepen. De secretaris stelt het betrokken lid van het besluit tot royement schriftelijk aan het bij de vereniging bekende adres op de hoogte. Een geroyeerd lid blijft volledig gehouden zijn financiële verplichtingen tegenover de club na te komen.

Royement brengt mede dat een lid zijn vergaderrecht en stemrecht niet kan uitoefenen. Bij de behandeling van een eventueel beroep als bedoeld in art.9 lid 2 van de statuten krijgt betrokkene toegang tot de Algemene Vergadering zonder nochtans stemrecht te hebben.


Financiële regelingen.

Artikel 7.

1. De door de Algemene Vergadering conform art 13 lid e van de Statuten vast te stellen jaarlijkse bijdrage is verschuldigd over het verenigingsjaar.

2. Een entreegeld kan bij de eerste toetreding als lid worden vastgesteld.

3. Het bestuur kan op verzoek een bijzondere geldelijke regeling voor een bepaalde periode treffen voor diegene die tijdelijk en kortstondig in Spanje verblijven.


III - VERGADERINGEN

Artikel 8.

1. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, tenzij de Vergadering met algemene stemmen beslist dat dit niet noodzakelijk is. Over zaken wordt mondeling gestemd.

2. Indien bij schriftelijke stemming niet de vereiste meerderheid wordt verkregen dient opnieuw te worden gestemd. Als kandidaten gelden dan diegenen, die de meeste stemmen en de op één na de meeste stemmen hebben verkregen.

3. Bij staking der stemmen beslist het bestuur.


Artikel 9.

1. Op een vergadering mag een lid hoogstens 2 leden, van wie hij een schriftelijke volmacht heeft ontvangen, vertegenwoordigen.

2. Het gevolmachtigde lid stelt zijn volmachten bij de aanvang van de vergadering ter hand aan de secretaris, die hiervan melding maakt op de presentielijst.

3. Bij schriftelijke stemmingen ontvangt het gevolmachtigde lid zoveel stembrieven als hij stemmen mag uitbrengen.


Artikel 10.

1. Kandidaatstelling voor te bekleden functies in de club kunnen door het bestuur of door 5 leden worden gedaan.

2. De namen van de kandidaten dienen uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de vergadering bij de secretaris te worden ingediend.

3. Kandidaten dienen schriftelijk akkoord te gaan met hun kandidaatstelling.

4. Indien voorafgaande aan de vergadering geen kandidaten zijn gesteld kan dit ter vergadering alsnog geschieden.

5. Het bestuur streeft ernaar het bestuur een afspiegeling van het ledenbestand te doen zijn.

6. Gezien het bijzondere karakter van de vereniging is het het bestuur toegestaan elektronisch te vergaderen.


IV - HET BESTUUR

Artikel 11.

1. De voorzitter waakt, gesteund door de overige leden van het bestuur, over de belangen van de club en voor de goede gang van zaken in het algemeen.

2. Hij leidt alle vergaderingen, zorgt voor de orde en voor de ondertekening van de goedgekeurde stukken.

4. Hij stelt de voorstellen ter discussie die moeten worden behandeld met inbegrip van de door de leden tijdig ingezonden voorstellen.


Artikel 12.

1. De secretaris stelt een verslag samen over het afgelopen clubjaar dat na goedkeuring door het bestuur ter Algemene Vergadering wordt bekend gemaakt.

2. Dit verslag houdt onder meer in: 

a. een algemene beschrijving van de toestand van de club 

b. algemene inlichtingen over de georganiseerde evenementen en activiteiten 

c. mededelingen omtrent de uitvoering van besluiten van een Algemene Vergadering

d. mededeling omtrent contacten met zusterverenigingen en andere organisaties 

e. globale plannen van het bestuur voor het volgend verenigingsjaar.

3. De secretaris notuleert de vergaderingen, houdt een archief bij en legt een adreslijst van de leden aan.

4. Hij voert de briefwisseling en de niet-financiële administratie.


Artikel 13.

1. De penningmeester beheert de gelden en de goederen overeenkomstig de beslissingen van de ledenvergadering en het bestuur.

2. Hij zorgt voor een doelmatige en overzichtelijke boekhouding.

3. Hij maakt rekening en verantwoording op over het voorbije verenigingsjaar.

4. Hij ontwerpt een begroting voor het komend boekjaar.


V - EVENEMENTEN EN AKTIVITEITEN

Artikel 14.

1. Het bestuur kan werkzaamheden voor bepaalde evenementen, activiteiten of anderszins delegeren aan een promotor of commissie, welke zich kan laten bijstaan door andere leden.

2. Kosten die gemaakt worden om een activiteit te doen plaats vinden worden in principe gedragen door de deelnemers aan die activiteit.

3. Het deelnemen aan evenementen of activiteiten, na de vaststelling van de jaarlijkse bijdrage door de Algemene Vergadering, is alleen toegestaan als die bijdrage is voldaan.


Publicatie

Artikel 15.

1. De club geeft het blad “INFO” uit, waarin alle mededelingen worden gedaan die dienstig zijn aan het doel en goed functioneren van de Club en die voor de leden van belang zijn.

2. Leden van de club ontvangen de Info gratis. Per adres wordt slechts één exemplaar ter beschikking gesteld.

3. Leden kunnen de Info toegestuurd krijgen aan hun huisadres. Zij zullen de daaraan verbonden kosten, door het bestuur vast te stellen, zelf voorafgaand moeten betalen.

4. Op het publicatiebord in het clubgebouw worden nog nadere gegevens van belang en intekenlijsten voor evenementen gehangen.


VI - SLOTBEPALING

Artikel 16.

In alle gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Voorgaand Huishoudelijk Reglement werd goedgekeurd op 

de Algemene Vergadering van 19 oktober 2011.


De voorzitter          De secretaris               De penningmeester

Wim Kreuk              Henk de Voogd         Jos Mentink

Adresgegevens:
Edificio Mare Nostrum 1
Calle Xaloc 14,
03710 Calpe, Spanje.

Postbus:
Apartado de Correos 379
03710 Calpe, Alicante
Spanje


Link: Gemeente Calpe
Belangrijke telefoonnummers:

Bankrekening: Banca March

IBAN: ES27 0061 0313 6700 0742 0115

BICode: BMARES2M t.n.v. Asociación Neerlandófona Club Peñon de Ifach Calpe.


Telefoon: clubhuis: 965 833 983

NIF: G53067633klik hier

Secretaris

Friso van Zwieten
email: ntccalpe@gmail.com
onderwerp: Bestuur
telefoon: 965 837 509

Gastvrouw

Yoke Bleys
email: ntccalpe@gmail.com
onderwerp: Info
telefoon 642 582 698

Promotor

Hans Wessels
email: ntccalpe@gmail.com
onderwerp: Promotor
telefoon: 618 883 997

Redactie

Michel Dehouck
email: ntccalpe@gmail.com
onderwerp: Redactie
telefoon: 965 834 613

Website

Robert Vroegop
email: ntccalpe@gmail.com
onderwerp: Website
telefoon: 622 798 166